Alkohol & drogpolicy    

Med stöd av arbetsmiljölagstiftningens lagar och avtal har arbetsgivaren såväl rättigheter som skyldigheter i alkohol och drogfrågor på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering ska enligt 13§ i AFS 1994:1 även gälla insatser vid alkohol- och drogmissbruk. Arbetsgivaren ska också göra klart vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare är påverkad av alkohol eller andra droger på arbetet.

Erfarenheter visar att arbetsplatser som har en tydlig och väl förankrad alkohol och drogpolicy med handlingsplan har en bra plattform för att möta och hantera problem. Både cheferna och medarbetarna blir tryggare när de vet vad som gäller för dem.

 - Nyckeln till framgång i dessa frågor handlar mycket om det förebyggande arbetet