Om oss
 

Core betyder kärna eller hjärta!
Vi vill, genom vårt namn påminna oss, om att vi ofta har att göra med mönster och drivkrafter som döljer en bakomliggande orsaker eller grundantaganden som ger näring till problemen.

Vår inriktning
Handlar om att medvetandegöra bakomliggande grundantaganden eller föreställningar. Föreställningar som präglar hur man ser på olika sammanhang kan ofta vara själva problemet. Trots det har man har en tendens att behålla antagandet och i frustration förvänta sig att sammanhanget skall ändra sig. Dessa grundantaganden är ofta omedvetna men de har ändå en omfattande inverkan på hur vi ser på omgivningen. Genom att ifrågasätta dessa grundantaganden kan vi öppna upp för helt nya val, nya perspektiv och med det en möjlighet till en ny tillvaro.

Orsak eller symtom?
Har en person skulder som ett resultat av sin livsstilsproblematik så är det lätt att tro att problemet är skulderna. Om personens problemdefinition  ligger på symtomnivå så blir det logiskt att tro att lösningen är att få skulderna betalda. Men orsaken till dessa konsekvenser är att han/hon har en livsstil som försätter personen i skuld. Därför är vår ambition – att gå till botten och hitta de bakomliggande orsakerna till problemen. De symtom som visar sig vid alkohol och drogproblem är ofta bara de yttre tecknen på att någonting gått snett på ett djupare plan. 

Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt med ett upplägg som ger en djupare insikt i problemets natur och förmedlar de resurser som individen behöver för att få till en livsstilsförändring som håller på längre sikt.

 

Core Rehab började 1999 på konsultbasis att att strukturera upp fungerande behandlingsprogram för etablerade behandlingshem. 

Vi förstod ganska snart att arbetslivet hade specifika behov av en anpassad behandlingsstruktur som kan möta den värld som den anställde befinner sig i. Arbetsgivaren visade sig ha större behov av återkoppling och involvering än vad de fick. Detta ställde större krav på kommunikation och regelbundna återkopplingar genom uppföljningsträffar under hela behandlingstiden. Arbetsgivaren behövde bli delaktig på ett sätt som konventionella behandlingshem i regel annars inte tillät.

Vi såg även att många personer från arbetslivet med beroendeproblem hade svårt att relatera och känna igen sig i den livsstil som fanns hos majoriteten av de personer de mötte på ett behandlingshem. Eftersom identifikationen med sitt problem, och dess natur, är hela kärnan i tillfrisknandet så skapades ofta en situation där personen förminskde sitt problem i jämförelsen med de individer den mötte på ett behandlingshem.

Vi tog slutligen saken i egna händer och startade en arbetsplatsanpassad behandling som tillgodosåg dessa behov. Sedan 2001 har vi helt inriktat oss på att utveckla ett sätt att arbeta som vi idag kan säga att vi är mycket stolta över. Core Rehab har successivt fått mer och mer gehör för vårt sätt att arbeta med dessa frågor och vi har genom det handlett ett flertal behandlingshem för att ge dem samma förutsättningar att utveckla optimala miljöer för tillfrisknande.Gunilla Sundin
Läs mer


Peter Nordlöw
Läs mer


Tomas Mozard
Läs mer