Behandling

Alla problem går att lösa, ett steg i taget.

Behandling

Öppenvård

Den målgrupp vi vänder oss till finns i arbetslivet och befinner sig ofta på ett mellan eller tidigt stadium av sitt beroende. Misstaget som ofta görs är att man placeras med klienter som har en helt annan nivå av problematik och med det en annan livsstil kopplat till sitt missbruk. Det gör att individen inte känner igen sig i den generella bild som presenteras och med det ser individen inte allvaret i sitt eget problem. Vi har därför helt anpassat vår verksamhet för att öka de igenkännande faktorerna för klientgruppen samt med den information vi förmedlar.

Programmet är pedagogiskt strukturerat för att svara mot behovet av både utbildning och känslomässig utveckling. Vi arbetar i grupp med 12-stegsprogrammets principer som en grund i hela behandlingsfilosofin och hjälper klienten att anamma dessa principer i sitt liv. Vi har lång erfarenhet av behandling av beroendetillstånd. Behandlingen vilar på en kognitiv och psykodynamisk grund. Behandlingen ger personen grundläggande kunskaper om de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som ett beroendetillstånd har inverkan i.

Öppenvården ger klienten möjlighet att vara kvar i arbetet under större del av sin behandling och ger individen förutsättning att direkt, i sin egen vardag, tillämpa vad han eller hon lärt sig i behandlingen. Personen slipper bryta upp med det vardagliga som är viktiga, som arbete, familj och övriga sysslor. Den förändring som individen går igenom integreras i den vardag personen lever och verkar i. 

Öppenvården pågår tre förmiddagar i veckan i 14 veckor.

Eftervård

Eftervården är en fortsättning av den inledande Öppenvården.

Att försöka ändra hela sin livsstil utan att beröra kärnan leder tyvärr ofta till återfall. Vanans makt är inte att underskatta. De vanor som är byggda runt missbruket tar lätt över. Därför krävs en djupare förståelse och en långsiktig strukturförändring.

Att göra en djupgående livsstilsförändring innebär att bryta destruktiva mönster och byta ut dessa mot konstruktiva beteenden vilka behöver integreras och bli  en ny vana. För att det skall bli bestående och långvarigt så behöver det byggas nya rutiner över en lite längre tidsperiod – och bli en ”livsstil”.

Det är oftast under Eftervården de svåra frågorna dyker upp som kan leda till tvivel, frustrationer och återfall. Vi har därför lagt ett stort engagemang på att utveckla en väl genomtänkt och strukturerad eftervård, alltid anpassad efter individens nivå av förändring.

Eftervården pågår 4 timmar/vecka i 40 veckor.

Internatbehandling

När utredning och behov motiverar inledande beroendebehandling på ett behandlingshem har vi ett samarbete med de behandlingshem vi kan rekommendera. Vid önskemål ombesörjer vi, och administrerar, den kontakten.

KBT spelberoendebehandling

På Core Rehab använder vi kognitiv beteendeterapi (KBT) som behandlingsmetod vid spelberoende. KBT handlar om att kartlägga och förändra tankar och beteenden som skapar och cementerar ett problembeteende.

En central tanke i behandlingen är att tankar, känslor och handlingar är nära sammankopplade och påverkar varandra. Förändras en av dessa förändras också de andra.

Behandling med KBT fokuserar på situationen här och nu. Genom behandlingen vill vi identifiera olika risksituationer, så kallade ”triggers”, som leder till spel.

Spelberoendebehandlingen kan ingå som ett komplement i Öppenvårdsbehandlingen.